ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร

วัตถุกันเสีย สารกลุ่มนี้จะช่วยป้องกันการเน่าเสียของผลิตภัณฑ์ โดยจะควบคุมการเจริญเติบโตหรือทำลายจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของการเสื่อมคุณภาพของอาหาร

วัตถุกันหืน จะช่วยชะลอการเสื่อมเสียของอาหารจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน จะป้องกันการเสื่อมเสียผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นหืน และมีสี รสชาติผิดไปจากเดิม ซึ่งจะเกิดจากอาหารประเภทน้ำมัน ไขมัน เป็นส่วนใหญ่

สี จะใช้เพื่อแต่งสีของผลิตภัณฑ์เพื่อให้โดดเด่นน่าสนใจ อาจแต่งให้คล้ายกับธรรมชาติ และอาจใช้เพื่อจำแนกกลิ่น รสชาติของอาหารได้

สารปรับความเป็นกรด-ด่าง วัตถุประสงค์ของสารกลุ่มนี้จะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด เช่น ป้องกันการเกิดสีน้ำตาล เพื่อให้อาหารมีความคงตัว เป็นต้น

ช่วยให้ความคงตัวแก่ผลิตภัณฑ์  จะเป็นสารประเภทอิมัลซิไฟเออร์ จะทำให้ผลิตภัณฑ์ที่แยกเป็นชั้น ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน

ป้องกันการรวมตัวเป็นก้อน โดยจะช่วยดูดความชื้นไว้ ส่วนใหญ่จะใช้กับผลิตภัณฑ์ประเภทผง