วัตถุเจือปนอาหาร เป็นประโยชน์หรือเป็นภัย

 

วัตถุเจือปนอาหาร คือ สารที่ไม่ได้เป็นส่วนประกอบหลักของอาหาร แต่เติมลงไปในอาหารเพื่อประโยชน์ในด้านการผลิต การรักษาคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการ หรืออาจเติมไปในระหว่างการแปรรูป การบรรจุ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ แต่ต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

ทำไมต้องใส่วัตถุเจือปนอาหาร?

1.เพื่อต้องการเก็บรักษาหรือยืดอายุการเก็บของอาหาร  เนื่องจากปัจจัยการเสื่อมเสียของอาหารอย่างหนึ่งจะเกิดจากอุณหภูมิและความชื้น 2ปัจจัยนี้จะเร่งสภาวะการเสื่อมเสียของอาหาร ทั้งจากปฏิกิริยาทางเคมีและจุลินทรีย์ จึงจำเป็นต้องใช้วัตถุเจือปนอาหารเพื่อป้องกันการเสื่อมเสีย

2.เพื่อปรุงแต่งสี กลิ่น รสของผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

3.ช่วยในกระบวนการผลิต เช่น ช่วยให้ส่วนผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่เกิดฟองในระหว่างผลิต   ช่วยป้องกันการจับตัวเป็นก้อน เป็นต้น ซึ่งสารแต่ละตัวก็จะมีหน้าที่แตกต่างกัน

4.ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกหลากหลายให้แก่ผู้บริโภค