ลดเกลือ ลดโรค

แหล่งอาหารที่พบโซเดียมในปริมาณมาก

  • เครื่องปรุง เช่น ซอส กะปิ
  • อาหารกึ่งสำเร็จรูป
  • ผลิตภัณฑ์ประเภทเนื้อสัตว์
  • ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และขนมขบเคี้ยว

ในปัจจุบันคนไทยบริโภคโซเดียมเกินไป 2 เท่า ในปริมาณที่ควรได้รับ/วัน

ปริมาณโซเดียมที่ต้องการ/วัน = 2000-3000 มก./วัน

ควรบริโภคเกลือ ไม่เกิน 5 ก./คน/วัน หรือ โซเดียมไม่เกิน 2000 มก./คน/วัน

ถ้าลดปริมาณโซเดียม จะช่วยลดโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคไตวายเรื้อรัง โรคความดันโลหิตสูง

สารทดแทนโซเดียมที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ เกลือโพแทสเซียม

ข้อดี คือ จะช่วยลดระดับความดันโลหิตของคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง

ข้อควรระวัง คือ งดใช้ในกลุ่มคนที่มีภาวะไตวาย