การแยกตัวของผลิตภัณฑ์เกิดจากอะไร?

อิมัลชัน คือ สภาวะที่มีของเหลว 2ชนิด ที่ไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกัน เช่น น้ำกับน้ำมัน ซึ่งกลไกการเกิดอิมัลชัน คือการทำให้ของเหลวแตกตัวเป็นหยดเล็กๆ  และทำให้เกิดความคงตัวโดยการใช้สารอิมัลซิไฟเออร์

อิมัลซิไฟเออร์ คือ สารที่ทำให้เกิดการรวมตัวกันของของเหลว 2 ชนิดที่ไม่เข้ากัน เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีทั้งเฟสน้ำและน้ำมัน

หลักการทำงานของอิมัลซิไฟเออร์

อิมัลซิไฟเออร์จะทำให้อิมัลชันเกิดการรวมตัวกัน โดยลดแรงตึงผิวของผลิตภัณฑ์ทำให้อิมัลชันเกิดความคงตัว ป้องกันไม่ให้แยกตัวเป็นชั้นอีก

ซึ่งจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ชอบน้ำ (Hydrophilic) และส่วนที่ไม่ชอบน้ำ (Hydrophobic) โดยส่วนที่ชอบน้ำจะหันเข้าหาน้ำ และส่วนที่ไม่ชอบน้ำจะหันเข้าไขมัน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ emulsifier หลักการ

 

ประโยชน์ของอิมัลซิไฟเออร์

1.ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์

2.ช่วยในการกระจายตัวของผลิตภัณฑ์

3.มีผลต่อการเกิดผลึกของไขมันของผลิตภัณฑ์

4.ให้ความคงตัวแก่ผลิตภัณฑ์

ตัวอย่างของอิมัลซิไฟเออร์ เช่น Lecithin,Sodium Alginate,AGAR เป็นต้