Food Ingredients

Food Add คือ

30 May: วัตถุเจือปนอาหาร เป็นประโยชน์หรือเป็นภัย

  วัตถุเจือปนอาหาร คือ สารที่ไม่ได้เป็นส่วนประกอบหลักของอาหาร แต่เติมลงไปในอาหารเพื่อประโยชน์ในด้านการผลิต การรักษาคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการ หรืออาจเติมไปในระหว่างการแปรรูป การบรรจุ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ แต่ต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ทำไมต้องใส่วัตถุเจือปนอาหาร? 1.เพื่อต้องการเก็บรักษาหรือยืดอายุการเก็บของอาหาร  เนื่องจากปัจจัยการเสื่อมเสียของอาหารอย่างหนึ่งจะเกิดจากอุณหภูมิและความชื้น 2ปัจจัยนี้จะเร่งสภาวะการเสื่อมเสียของอาหาร ทั้งจากปฏิกิริยาทางเคมีและจุลินทรีย์ จึงจำเป็นต้องใช้วัตถุเจือปนอาหารเพื่อป้องกันการเสื่อมเสีย 2.เพื่อปรุงแต่งสี กลิ่น รสของผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค…

Type of food add

21 May: ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร

วัตถุกันเสีย สารกลุ่มนี้จะช่วยป้องกันการเน่าเสียของผลิตภัณฑ์ โดยจะควบคุมการเจริญเติบโตหรือทำลายจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของการเสื่อมคุณภาพของอาหาร วัตถุกันหืน จะช่วยชะลอการเสื่อมเสียของอาหารจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน จะป้องกันการเสื่อมเสียผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นหืน และมีสี รสชาติผิดไปจากเดิม ซึ่งจะเกิดจากอาหารประเภทน้ำมัน ไขมัน เป็นส่วนใหญ่ สี จะใช้เพื่อแต่งสีของผลิตภัณฑ์เพื่อให้โดดเด่นน่าสนใจ อาจแต่งให้คล้ายกับธรรมชาติ และอาจใช้เพื่อจำแนกกลิ่น รสชาติของอาหารได้ สารปรับความเป็นกรด-ด่าง วัตถุประสงค์ของสารกลุ่มนี้จะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด เช่น ป้องกันการเกิดสีน้ำตาล…

black jelly

23 Apr: ไขมันทรานส์คืออะไร

  พบได้ในเนื้อวัว ควาย และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์ดังกล่าว เช่น นม เนย ชีส พบได้ในปริมาณน้อย เกิดจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (Partial Hydrogenation) ลงไปในน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง